Pravidla soutěže – “ULOV FOGLARA”

POŘADATEL SOUTĚŽE:

Skautská nadace Jaroslava Foglara, Senovážné náměstí 24, Praha 1, IČO 25968068

DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:
od 23.listopadu – 15. prosince 2019 včetně uvedených dnů

KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT SOUTĚŽE:
a) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.
b) Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.
c) Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce https://www.facebook.com/skautskanadace/

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Podmínkou účasti v Soutěži je poslat jakoukoliv fotku s tematikou s tematikou vztahující se k Jaroslavu Foglarovi nebo jeho tvorbě – Rychlých šípů či dalších hrdinů z jeho knížek.
Pořadatel vybere z příspěvků 3 nejzajímavější dle svého vlastního uvážení jako výherce soutěže. Fotky lze zasílat pomocí zpráv na facebookové stránce Skautské nadace či na email: magdalena.cerna@skaut.cz.

VÝHRY V SOUTĚŽI:
Výherci získají v této soutěži knihu z nové foglarovské edice Albatrosu dle vlastního výběru – vybírat může z knih Hoši od Bobří řeky, Chata v Jezerní kotlině, Záhada hlavolamu a Dobrodružství v zemi nikoho.
Výherci výhry budou oznámeni na FB stránce https://www.facebook.com/skautskanadace/ 17. prosince 2019. Výherci budou o výhře vyrozuměni pod soutěžním statusem.
Výherci budou vyzváni k zaslání korespondenční adresy do zpráv FB stránky nejpozději do pěti dnů od vyhlášení. V případě, že výherce nezašle svoji adresu do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.
Výhra bude zaslána výherci nejpozději do 15 dní od oznámení výherce Soutěže na Facebooku na výhercem dodanou adresu v České republice prostřednictvím České pošty.
Výhry z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
a. Vstoupením na internetovou adresu https://www.facebook.com/skautskanadace/ vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/skautskanadace/.
b. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže a dále po dobu 5 let od udělení souhlasu pro marketingové účely Pořadatele, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a také souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců. Soutěžící, který takto poskytl Pořadatelům osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.
c. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě Fotografie nebo Videa, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže.

DALŠÍ PRAVIDLA
a) V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.
b) Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.
c) Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách www.skautskanadace.cz

Soutěž Ulov Foglara je čistě aktivita Skautské nadace Jaroslava Foglara, nikoliv aktivitou facebooku.

V Praze dne 22. 11. 2019

Přidejte se k ostatním, kteří odebírají náš pravidlený informační email.

Shrnutí novinek, upozornění na nové výzvy a programy nadace. 

Děkujeme za důvěru! Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Přejeme pěkný den.